Yhteystiedot ja säännöt

Jyväskylän seudun joogayhdistyksen hallitus vuonna 2024:

  • Marjaana Lehto, puheenjohtaja
  • Leena Survo, varapuheenjohtaja
  • Jouni Huotari, webbisivut, IT-tuki
  • Anita Malinen, jäsen
  • Sisko Manninen, rahastonhoitaja
  • Eeva Takala, sihteeri

Yhdistuksen sähköposti on jkl.joogayhdistys@gmail.com ja webbiosoite www.jklseudunjoogayhdistys.net

JYVÄSKYLÄN SEUDUN JOOGAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Jyväskylän seudun Joogayhdistys ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä.

2§ Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsenyhdistyksenä Suomen joogaliitto – Finlands Yogaförbund – The Finnish Yoga Association ry:n päämääriä olemalla yhdyssiteenä joogasta kiinnostuneiden henkilöiden välillä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen joogaharjoituksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä kursseja ja on kiinteässä yhteistyössä Suomen Joogaliiton kanssa.

3§ Jäsenet
Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä kaikki joogasta kiinnostuneet henkilöt, ilmoittamalla yhteystietonsa ja maksamalla jäsenmaksun.

4§ Jäsenmaksut
Jäsenen tulee maksaa yhdistykselle vuosittain vuosikokouksen määräämä jäsenmaksu.

5§ Hallitus ja puheenjohtaja
Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja ja hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kolme – viisi (3 -5) jäsentä. Puheenjohtaja ja jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Vuosittain erovuorossa on puolet jäsenistä. Erovuoroiset jäsenet voidaan valita jatkamaan hallituksessa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin kolme (3) jäsentä sitä vaatii. Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet se jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

6§ Toimihenkilöt
Hallituksen puheenjohtaja toimii myös yhdistyksen puheenjohtajana. Sihteeri, taloudenhoitaja sekä mahdolliset muut toimihenkilöt voidaan valita hallituksen ulkopuoleltakin.

7§ Hallituksen tehtävät
Hallituksen tulee:
a) Valvoa, että yhdistyksen asiat hoidetaan vuosikokouksen ja muiden yhdistyksen kokousten päätösten, yhdistyksen tarkoitusten ja näiden sääntöjen mukaan.
b) Valmistella asiat yhdistyksen kokouksiin ja suunnitella toimintaa sekä kutsua koolle kokoukset.
c) Vastata yhdistyksen taloudenhoidosta ja tilinpidosta, laatia yhdistyksen toimintakertomus, tulo- ja menoarvioehdotus sekä toimintasuunnitelma vuosikokoukselle.
d) Ylläpitää yhteyttä Suomen Joogaliittoon sekä toteuttaa sen kokousten päätökset.
e) Edistää yhdistyksen toimintaa Suomen Joogaliiton tavoitteiden mukaisesti.

8§ Tilivuosi
Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä päätettyinä helmikuun kuluessa toiminnantarkastajalle, jonka on palautettava tilit lausuntoineen takaisin hallitukselle maaliskuun 15. päivään mennessä.

9§ Nimenkirjoitus
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja kukin yksin.

10§ Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuussa. Yhdistyksen vuosikokouksista on ilmoitettava vähintään (7) vuorokautta aikaisemmin kullekin jäsenelle lähetetyllä kirjeellä tai sähköpostilla. Kokouskutsussa on otettava huomioon yhdistyslain 24§:n määräykset.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
3) esitetään hallituksen kertomus kuluneelta toimintakaudelta
4) esitetään edellisen vuoden tilipäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja taloudenhoitajalle
6) käsitellään kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaehdotus, tulo- ja menoarvioehdotus sekä päätetään jäsenmaksun suuruudesta
7) valitaan hallituksen puheenjohtaja tarvittaessa
8) valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
9) valitaan yksi varsinainen toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
10) valitaan tarvittavat toimikunnat
11) käsitellään muut mahdolliset asiat

11§ Jäsenen erottaminen
Ellei jäsen maksa jäsenmaksuaan, hänet voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen kokouksen päätöksellä. Kuitenkin niin, että erottaminen tulee hallituksen käsiteltäväksi vasta toisena vuotena jäsenmaksun maksamatta jättämisen jälkeen.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä vähintään yhden (1) kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa, jolloin ehdotusten kummassakin kokouksessa on saavutettava ¾ äänten enemmistö annetuista äänistä käydäkseen kokouksen päätöksestä.
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi, yhdistyksen varat luovutetaan Suomen Joogaliitto – Finlands Yogaförbund – The Finnish Yoga Association ry:lle.

13§ Yhdistyslain noudattaminen
Mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä, yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.