Joogayhdistyksen ylimääräinen kokous sääntöuudistuksesta

Kokouskutsu
Jyväskylän seudun joogayhdistyksen ylimääräinen kokous koko jäsenistölle
Aika: pe 17.2. 2023 klo 16 – 17
Paikka: Kaupunginkirjaston kahvila Novellin kabinetti

Esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
4. Esityslistan hyväksyminen

5. Yhdistyksen sääntömuutos : päätetään hallituksen jäsenten määrää, jäsenten
toimikautta ja kokousten päätösvaltaisuutta koskevista 5§ muutoksista.

Taustaksi: Hallituksen kokouksissa on vuoden mittaan keskusteltu yhdistyksen
tulevaisuudesta: hallitukseen on edelleen haastavaa saada jäseniä. Elokuun
kokouksessa 29.8. käsiteltiinkin hallituksen kokoonpanoa koskevan
sääntömuutoksen tarpeellisuutta. Jäsenten hallituskauden lyhentäminen kolmesta
kahteen vuoteen voisi madaltaa kynnystä tulla mukaan. Samoin päätettiin esittää
yhdistyksen jäsenten päätettäväksi, että hallituksen valittaisiin nykyisen pj + 5 jäsentä
mallin sijasta pj + 4 – 6 jäsentä.

Hallitus konsultoi elokuun kokouksen yhteydessä
Keski-Suomen yhdistysten Tuki (KYT ry) järjestöpäällikköä Katariina Luotoa
näiden muutosten laillisuudesta ja sääntömuutosten läpiviemisestä. Yhdistyksen
sääntöjen mukaan muutoksista päätetään kahdessa peräkkäisessä
yhdistyksen kokouksessa. Sovittiin, että hallitus valmistelee asian vuosikokouksen
ja sitä edeltävän tai jälkeisen ylimääräisen kokouksen päätettäväksi. Päätettiin
ottaa säännöt muutenkin tarkasteluun, jotta muutkin mahdollisesti tarvittavat
päivitykset ja muutokset voidaan tehdä samalla kertaa.

Nykyiset säännöt: 5§ Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja ja hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi viisi (5) jäsentä. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan ja jäsenet valitaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan.
Vuosittain heistä eroaa kaksi (2), ensimmäisenä kahtena vuonna tarvittaessa arvan
mukaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kahdeksi (2) vuodeksi
kerrallaan.Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin neljä(4) jäsentä sitä vaatii. Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisell äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet se jäsenistä puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Halltuksen esitys: Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja ja hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 3 – 5 jäsentä. Puheenjohtaja ja jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuosittain erovuorossa on kaksi jäsentä. Erovuoroiset jäsenet voidaan valita jatkaamaan hallituksessa.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin kolme jäsentä sitä vaatii. Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet se jäsenistä puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

6. Muut asiat

7. Kokouksen päättäminen

Pj Harry Uosukainen Siht. Eeva Takala